banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Kierowcy w Zarządzie Zlewni Noteci Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Prowadzenie samochodu służbowego - przewóz osób lub realizacja zadań z wykorzystaniem samochodu służbowego.
• Utrzymanie sprawności technicznej oraz dbanie o sprawność i czystość samochodu.
• Prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją samochodu służbowego.
• Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Zarządu Zlewni.

 

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• wyjazdy służbowe
• nienormowany czas pracy

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:
• Wykształcenie: co najmniej zasadnicze zawodowe
• Co najmniej 2 letnia praktyka w prowadzeniu samochodu osobowego
• Prawo jazdy kat. B
• Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku
• Ogólna wiedza, dotycząca budowy i zasad eksploatacji samochodu
• Dyspozycyjność

 

Wymagania dodatkowe:
• Umiejętność pracy w zespole
• Odpowiedzialność, dokładność, punktualność
• Umiejętność przewidywania następstw swojego działania
• Dyskrecja i lojalność, wysoka kultura osobista
• Umiejętność organizacji czasu i miejsca pracy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• życiorys wraz z numerem telefonu
• kserokopia praw jazdy
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

Termin składania dokumentów:
04.08.2017 r.

 

Miejsce składania dokumentów:
Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz
Tel. (52) 3768-450

 

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Kierowca
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.