banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor nadzoru ds. budownictwa w Zarządzie Zlewni Noteci Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1


Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi w zakresie budownictwa ogólnego i wodnego realizowanych na terenie działalności RZGW w Poznaniu, Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy.
• Wykonywanie obowiązków z zakresu utrzymania obiektów budowlanych, określonych art. 61-71 (rozdział 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póź. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 tej ustawy, a w szczególności: dokonywanie uzgodnień, opiniowanie dokumentacji, uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń, nadzór inwestorski, udział w odbiorach robót.
• Dokonywanie okresowych przeglądów wszystkich zagród oraz uczestniczenie w procesie planowania remontów, inwestycji oraz sporządzanie okresowych sprawozdań.
• Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań remontowych budynków i zagród.
• Udział w postępowaniach dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz w przygotowywaniu zleceń oraz zawieraniu umów na roboty, dostawy, usługi.
• Uczestniczenie w procesie planowania remontów, inwestycji w zakresie budownictwa ogólnego i wodnego.


Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• wyjazdy służbowe
• praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• budynek 1-piętrowy bez windy
• szerokość ciągów komunikacyjnych oraz szerokość drzwi odpowiednich wymiarów
• toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:
• Wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności budownictwo
• Uprawnienia budowlane
• Członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa
• Znajomość m.in. Ustawy Prawo Budowlane, Prawo wodne, Prawo Zamówień Publicznych
• Umiejętność pracy z komputerem, znajomość Ms Office, programów kosztorysowych i innych niezbędnych do pracy na aplikowanym stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:
• Umiejętność pracy w zespole
• Umiejętność organizacji czasu i miejsca pracy
• Umiejętność nawiązywania kontaktów z uczestnikami procesu budowlanego

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

 

Termin składania dokumentów:
31 lipca 2017 r.


Miejsce składania dokumentów:
Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz
Tel. (52) 3768-450


Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Inspektora nadzoru ds. budownictwa
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor nadzoru ds. budownictwa w Zarządzie Zlewni Noteci Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1 

Miejsce wykonywania pracy:
Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi w zakresie budownictwa ogólnego i wodnego realizowanych na terenie działalności RZGW w Poznaniu, Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy.
 • Wykonywanie obowiązków z zakresu utrzymania obiektów budowlanych, określonych art. 61-71 (rozdział 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póź. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 tej ustawy, a w szczególności: dokonywanie uzgodnień, opiniowanie dokumentacji, uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń, nadzór inwestorski, udział w odbiorach robót.
 • Dokonywanie okresowych przeglądów wszystkich zagród oraz uczestniczenie w procesie planowania remontów, inwestycji oraz sporządzanie okresowych sprawozdań.
 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań remontowych budynków i zagród.
 • Udział w postępowaniach dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz w przygotowywaniu zleceń oraz zawieraniu umów na roboty, dostawy, usługi.
 • Uczestniczenie w procesie planowania remontów, inwestycji w zakresie budownictwa ogólnego
  i wodnego.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • wyjazdy służbowe
 • praca przy komputerze 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek 1-piętrowy bez windy
 • szerokość ciągów komunikacyjnych oraz szerokość drzwi odpowiednich wymiarów
 • toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności budownictwo
 • Uprawnienia budowlane
 • Członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa
 • Znajomość m.in. Ustawy Prawo Budowlane, Prawo wodne, Prawo Zamówień Publicznych
 • Umiejętność pracy z komputerem, znajomość Ms Office, programów kosztorysowych i innych niezbędnych do pracy na aplikowanym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji czasu i miejsca pracy
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów z uczestnikami procesu budowlanego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenieTermin składania dokumentów:

31 lipca 2017 r.

Miejsce składania dokumentów:
Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz
Tel. (52) 3768-450

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: Inspektora nadzoru ds. budownictwa
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.