banerpopr

Założenia ogólne
 
Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych
Tekst dyrektywy (plik PDF)
 
 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2005 Nr 239, poz.2019 z późn. zm.) art. 47, ust. 1:
"Produkcję rolną prowadzi się w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych."
 
 
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
 
 
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007 Nr 147 poz.1033)
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz.U. 2008 nr 80 poz. 479)
 
 
Wyznaczanie wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych

a. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2005 Nr 239, poz.2019 z późn. zm.) art. 47 ust. 3:
"Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć."
b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. 2002 Nr 241 poz.2093)
 
 
Programy działań

a. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2005 Nr 239, poz.2019 z późn. zm.)
art. 47 ust. 7:
"Dla każdego z obszarów dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej opracuje program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych; program wprowadzany jest w drodze rozporządzenia dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej."
b. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
art. 84. ust. 1:
"W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi, w drodze aktu prawa miejscowego, tworzone są programy. Programy są publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych."

art. 84. ust. 2:
W programie ustala się:
  • obszar objęty zakresem jego obowiązywania,
  • naruszone standardy jakości środowiska wraz z podaniem zakresu naruszenia,
  • podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywracania standardów jakości środowiska,
  • harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań,
  • podmioty, do których skierowane są obowiązki ustalone w programie,
  • w razie potrzeby dodatkowe obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska, związane z ograniczaniem oddziaływania na środowisko,
  • obowiązki organów administracji, polegające na przekazywaniu organowi przyjmującemu program informacji o wydawanych decyzjach mających wpływ na realizację programu,
  • sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu i jego efektów."

Rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. 2003 Nr 4 poz.44)