banerpopr

 

 

Zakończono konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry w tym projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 lipca 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry w tym projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Dziękujemy Państwu za udział w przedmiotowym procesie udziału społeczeństwa, który był prowadzony w okresie od 10 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Wszelkie uwagi i wnioski, które wpłynęły do RZGW w Poznaniu zostały przekazane celem ich analizy do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest organem kompetencyjnym do ich rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakończonych konsultacji społecznych przedmiotowych dokumentów dostępne są na stronie internetowej: www.powodz.gov.pl. 

 

Konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty (22.12.2014 r. – 22.06.2015 r.) - ZAKOŃCZONO

 

 

Zgodnie z art. 88h ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o rozpoczęciu z dniem 22.12.2014 r. 6-miesięcznych konsultacji społecznych projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.

 

Na podstawie art. 88h ust. 1 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządza plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. Integralną częścią Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry jest Plan zarządzania ryzykiem powodzi dla regionu wodnego Warty za sporządzenie, którego odpowiedzialny jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Zgodnie z art. 88g ust. 2 ustawy Prawo wodne, plany zarządzania ryzykiem powodziowym zawierają m.in:


  1. mapę obszaru dorzecza, na której są zaznaczone obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
  2. mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz z opisem wniosków z analizy tych map;
  3. opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniający konieczność ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej;
  4. katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, z uwzględnieniem ich priorytetu;
  5. opis sposobu określenia priorytetów działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym i nadzorowania postępów w realizacji planu;
  6. podsumowanie działań służących informowaniu społeczeństwa i prowadzeniu konsultacji społecznych;
  7. wykaz organów właściwych w sprawach zarządzania ryzykiem powodziowym;
  8. opis współpracy międzynarodowej;
  9. opis koordynacji czynności związanych z przeglądami planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

 

Projekt dokumentu w wersji elektronicznej wraz z załącznikami można pobrać tutaj (pdf)

Załączniki do projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty można pobrać tutaj (zip)

 

Natomiast dokument w wersji drukowanej dostępny jest do wglądu w sekretariatach siedzib RZGW w Poznaniu:

-       Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań;

-       Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi – ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań;

-       Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu – ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań;

-       Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57, 62-730 Dobra;

-       Zarządu Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy – ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz

w terminie od dnia 22.12.2014 r. do dnia 22.06.2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie od 22.12.2014 r. do 22.06.2015 r.:

-   listownie na adres:Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań;

-   pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

-  w sekretariatach siedzib RZGW w Poznaniu oraz Zarządów Zlewni ustnie do protokołu w godzinach 8.00 – 15.00.

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 
W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 22.06.2015 r. nie będą rozpatrywane.

 

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU W SPRAWIE SPORZADZENIA PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA REGIONU WODNEGO WARTY.

Jednocześnie informujemy o prowadzonych równolegle przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w okresie od 22.12.2014 r. do 22.06.2015 r., konsultacjach społecznych projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy: Odry, Wisły oraz Pregoły. Z przedmiotowymi dokumentami oraz projektami planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla pozostałych regionów wodnych opracowywanych przez dyrektorów RZGW w: Szczecinie, Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie, Warszawie i Gdańsku  można zapoznać się bezpośrednio tutaj

 

Z uwagi na fakt, że region wodny Warty, stanowiący obszar działania Dyrektora RZGW w Poznaniu, położony jest w dorzeczu Odry i  zgodnie z art. 88h ust. 2 ustawy Prawo wodne Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty stanowi integralny element Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, szczególnie zachęcamy do zapoznania się z projektem przedmiotowego dokumentu.

projekt Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (pdf)

Więcej informacji o prowadzonych przez Prezesa KZGW konsultacjach społecznych projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy można znaleźć na stronach internetowych: www.powodz.gov.pl oraz www.kzgw.gov.pl.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach ww. planów!


 
Konsultacje związane z Dyrektywą Powodziową
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim tzw. Dyrektywa Powodziowa nakłada na państwa członkowskie (zgodnie z art. 10) obowiązek podania do publicznej wiadomości wstępnej ocenę ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Harmonogram prowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z art. 9 pkt 3 Dyrektywy Powodziowej powinien zostać skoordynowany w odpowiednich przypadkach z prowadzonymi konsultacjami społecznymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Wstępna ocena ryzyka powodziowego w odniesieniu do każdego obszaru dorzecza powinna zostać wykonana do dnia 22.12.2011 r. W dalszej kolejności do dnia 22.12.2013 r. powinny zostać opracowane mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego oraz oczywiście plan zarządzania ryzykiem powodziowym do dnia 22.12.2015 r.