banerpopr

Opis posiedzeń i protokoły Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

XXI posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

W dniu 6 czerwca 2017 r. odbyło się XXI posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji, a także pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia zaprezentowano projekt Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Po przeprowadzonej dyskusji nt. projektowanych zmian w trybie głosowania przyjęto opinię nr 1/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania ww. projektu dokumentu.

W drugiej części posiedzenia przedstawiono projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Następnie zaprezentowano szczegóły projektu pn. „Działania informacyjne w zakresie wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty”.

Szczegółowy przebieg XXI posiedzenia Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia pdfprotokół z dnia 6 czerwca 2017 r. (pdf).

 

XX posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

W dniu 23 listopada 2016 r. odbyło się XX posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji, a także pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia zaprezentowano projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. Po przeprowadzonej dyskusji nt. projektowanych zmian w trybie głosowania przyjęto opinię nr 2/2016 w sprawie pozytywnego zaopiniowania ww. projektu rozporządzenia.

W drugiej części posiedzenia przedstawiono projekt ustawy Prawo wodne w zakresie nowych kompetencji i obowiązków nowych instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą. Następnie zaprezentowano stan zaawansowania prac nad wybranymi dokumentami planistycznymi dotyczącymi planowania w gospodarowaniu wodami na obszarze regionu wodnego Warty.

Szczegółowy przebieg XX posiedzenia Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia pdfprotokół z dnia 23 listopada 2016 r.

 

XIX posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

Dnia 18 kwietnia 2016 r. odbyło się XIX posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji, a także pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia przedstawiono zakres działań oraz sposób organizacji prac Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, a następnie omówiono sprawy organizacyjne w tym przyjęto Uchwałę Nr 1/2016 w sprawie wyboru Prezydium Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

W dalszej części posiedzenia członkom Komisji został zaprezentowany projekt Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania sutkom suszy w regionie wodnym Warty. W wyniku dyskusji przyjęto Opinię nr 1/2016 w sprawie pozytywnego zaopiniowania ww. projektu Harmonogramu i programu prac.

Szczegółowy przebieg XIX posiedzenia Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia pdfprotokół z dnia 18 kwietnia 2016 r. (pdf).

 

 

XVIII posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

 

Dnia 8 czerwca 2015 r. odbyło się XVIII posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji, a także pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia przedstawiono projekt Opinii nr 2/2015 Komisji w sprawie zaopiniowania projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty. W trakcie dyskusji członkowie Komisji wnieśli dodatkowe uwagi i wnioski, a następnie poprzez przeprowadzone głosowanie przyjęto Opinię nr 2/2015.

 

W dalszej części posiedzenia członkom Komisji przekazano informacje nt. realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu konsultacji społecznych ze szczególnym uwzglednieniem konsultacji projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty. Szczegółowy przebieg XVIII posiedzenia Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia pdfprotokół z dnia 8 czerwca 2015 r. (pdf).

 

 

XVII posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

 

Dnia 7 maja 2015 r. odbyło się XVII posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji, a także pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia przedstawiono Uchwałę nr 2/III/2015 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty w sprawie zaopiniowania projektu Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Następnie przedstawiono projekt Opinii nr 2/2015 Komisji w sprawie zaopiniowania projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.

 

W dalszej części posiedzenia członkom Komisji przekazano informacje nt. realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu konsultacji społecznych. Szczegółowy przebieg XVII posiedzenia Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia protokół z dnia 7 maja 2015 r. (pdf).

 

XVI posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

 

Dnia 5 marca 2015 r. odbyło się XVI posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji, a także pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu oraz zaproszeni goście.
W pierwszej części posiedzenia przedstawiono projekt Opinii nr 1/2015 w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. W trakcie dyskusji członkowie Komisji wnieśli dodatkowe uwagi i wnioski, a następnie poprzez przeprowadzone głosowanie przyjęto Opinię nr 1/2015.


Po przerwie przedstawiono prezentację pt. „Realizowane przez RZGW w Poznaniu w roku 2015 prace dot. dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami" oraz bardziej szczegółowo przybliżono członkom Komisji projekt Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.
Szczegółowy przebieg XVI posiedzenia Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia protokół z dnia 5 marca 2015 r. (pdf).

 

 

XV posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa
 
Dnia 29 stycznia 2015 r. odbyło się XV posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji, a także pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.
W pierwszej części posiedzenia przedstawiono informacje nt. projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz projektu aktualizacji Programu wodno – środowiskowego kraju.
Po przerwie przedstawiono prezentację pt. „Przedstawienie zaplanowanych w roku 2015 prac dotyczących konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami".
Szczegółowy przebieg XV posiedzenia Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia pdfprotokół z dnia 29 stycznia 2015 r. (pdf).

 

XIV posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

Dnia 12 czerwca 2014 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz Komisji a także pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.
W pierwszej części posiedzenia przedstawiono informacje nt. Planów zarządzania ryzykiem powodziowym - partycypacji społecznej w ich tworzeniu. Ponadto zaprezentowano informacje dotyczące prowadzonych w roku 2014 prac związanych ze sporządzaniem warunków korzystania z wód wybranych zlewni tj. Kanału Grójeckiego, Kanału Ślesińskiego i Strugi Biskupiej, Meszny, Mogilnicy, Neru do Zalewki, Noteci od źródeł do oddzielenia się Kanału Noteckiego w Antonowie oraz Obry od Kanału Dźwińskiego do Paklicy.
Po przerwie przedstawiono prezentację pt. „Przedstawienie projektu warunków korzystania z wód wybranych zlewni w regionie wodnym Warty", w której przedstawiono zapisy dotyczące projektów rozporządzeń Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie warunków korzystania z wód ww. zlewni.
Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia protokół z dnia 12 czerwca 2014 r. (pdf)

 

XIII posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

 

Dnia 17 października 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz Komisji, zaproszeni goście oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia Rada przyjęła Uchwałę nr 1/III/2013 w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie p. Grzegorza Szewczyka ze stanowiska z-cy dyrektora w RZGW w Poznaniu ds. Zarządu Zlewni Górnej Warty. Następnie przedstawiono informacje nt. wykonanych działań w ramach procedury udziału społeczeństwa przy ustalaniu projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. Kolejna prezentacja dotyczyła projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie ustalenia Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty z dnia 3 czerwca 2013 r. Podsumowaniem prelekcji była dyskusja podczas, której członkowie Rady podjęli decyzję o odroczeniu głosowania nad przyjęciem Uchwały Rady w sprawie zaopiniowania projektu przedmiotowego dokumentu.

W następnej części posiedzenia przedstawiono prezentację dotyczącą Przedstawienia analizy zwrotu kosztów za usługi wodne w regionie wodnym Warty oraz przeprowadzono głosowanie i przyjęto Uchwałę nr 2/III/2013 Rady w sprawie zaopiniowania analizy zwrotu kosztów za usługi wodne w regionie wodnym Warty opiniując pozytywnie przedmiotowy dokument. Ostatnią przedstawioną prelekcją była prezentacja pn. Przygotowywanie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.

Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia protokół z dnia 17 października 2013 r. (pdf).

 

XII posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

 

Dnia 29 października 2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz Komisji, zaproszeni goście oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części posiedzenia przedstawiono informacje nt. przeprowadzonych działań w zakresie konsultacji społecznych projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty oraz zaprezentowano projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie ustalenia Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. Podsumowaniem prelekcji była dyskusja podczas, której członkowie Komisji zgłaszali swoje uwagi i opinie.

W następnej części posiedzenia przedstawiono prezentację dotyczącą Identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych w regionie wodnym Warty, po której członkowie Komisji mieli możliwość wniesienia uwag i opinii do dokumentu.

Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia protokół z dnia 29 października 2012 r. (pdf).

 

XI posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

Dnia 13.02.2012 r. odbyło się XI posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu. Podczas posiedzenia poddano pod dyskusję projekty dokumentów związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, czyli "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych" i "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy". W rezultacie debaty przyjęte zostały:

  • Opinia nr 1/2012 w sprawie zaopiniowania projektu "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych".
  • Opinia nr 2/2012w sprawie zaopiniowania projektu "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy"

Dalsza części posiedzenia była poświęcona zaprezentowaniu informacji nt. przygotowywanego wykazu wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego oraz obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych wraz z projektem programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Szczegółowy przebieg posiedzenia Komisji przedstawia protokół z XI posiedzenia - protokół z dnia 13 lutego 2012 r. (plik PDF)

 

X posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

Dnia 18 stycznia 2012 r. obyło się X posiedzenie  Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Komisji oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Pierwsza część posiedzenia była poświęcona zagadnieniom organizacyjnym Komisji oraz przedstawieniu zagadnień związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce oraz udziałem społeczeństwa w tym procesie. Przyjęte zostały Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru Prezydium Komisji oraz Uchwała nr 2/2012 w sprawie wyboru reprezentanta Komisji do udziału w pracach Krajowego Forum Wodnego.

Po przerwie wygłoszono prezentację na temat opublikowanego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz przedstawiono obecnie konsultowane projekty dokumentów "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych" i "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy" oraz przeprowadzono dyskusje nad sformułowaniem opinii do powyższych projektów dokumentów. Szczegółowy przebieg posiedzenia Komisji przedstawia protokół z X posiedzenia - protokół z dnia 18 stycznia 2012 r. (plik PDF)

 

IX posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

 

Dnia 9 września 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Rady, członkowie Komisji, z-ca Prezesa KZGW oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

 

Posiedzenie poświęcone było podsumowaniu kadencji Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty w latach 2007-2011 i  Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa w latach 2006-2011 oraz  podziękowaniu członkom Rady i Komisji za współpracę. Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia protokół z dnia 9 września 2011 r.(plik pdf)

 

VIII posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

Dnia 12 maja 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Rady, członkowie Komisji, z-ca Prezesa KZGW oraz pracownicy merytoryczni RZGW
w Poznaniu.

 
 

W pierwszej części spotkania p. J. Wiśniewski (z-ca prezesa KZGW) wygłosił prezentację pt. "Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w Polsce" oraz "Nowelizacja ustawy Prawo wodne - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw".

 
 

Po przerwie wygłoszono prezentacje pt. "Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry - zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 22.02.2011 r." oraz "Stopień uwzględnienia uwag dla obszaru dorzecza Odry wnoszonych Uchwałą nr 1/II/2009 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Opinią nr 1/2009 Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa". W dalszej części spotkania, po przeprowadzonej dyskusji członkowie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty przyjęli podczas posiedzenia Uchwałę nr 1/II/2011 w sprawie opinii do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

 
 

Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia protokół z dnia 12 maja 2011 r. (pdf)


VII posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

Dnia 25 maja 2009 r. odbyło się VII posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Komisji oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

 

Podczas pierwszej części spotkania przedstawicielka Wielkopolskiego Parku Narodowego przekazała informacje nt. zakresu terytorialnego i funkcjonowania Parku oraz podsumowano wstępne wyniki III tury konsultacji projektu planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry.

 

Druga część spotkania poświęcona była przeprowadzeniu głosowania nad przyjęciem Opinii nr 1/2009 w sprawie zaopiniowania projektu Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry.

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia Komisji przedstawia protokół z VII posiedzenia - protokół z dnia 25 maja 2009 r. (plik PDF)


VI posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

 

Dnia 5 marca 2009 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Rady, Komisji oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

 

Podczas pierwszej części spotkania podsumowano wyniki II tury konsultacji społecznych "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy" oraz przestawiono kolejny dokument poddawany konsultacjom czyli projekt planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry.

 

Druga część spotkania poświęcona była uszczegółowieniu projektu planu gospodarowania wodami o dokumentację o których mowa w art. 113 ust. 3 i wykazy, o których mowa w art. 113 ust. 4 Prawa Wodnego.

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawiaprotokół z VI posiedzenia - protokół z dnia 5 marca 2009 r. (plik PDF)


V posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

 

Dnia 25.04.2008 roku odbyło się V posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

 

odczas posiedzenia p. K. Schwartz (RDLP w Poznaniu - Nadleśnictwo Jarocin) wygłosił referat pt. "Gospodarowanie wodami na terenie Nadleśnictwa Jarocin - ochrona lasów łęgowych", a p. Cz. Szarek (Związek Polskich Armatorów Śródlądowych) przedstawił prezentację dotyczącą funkcjonowania żeglugi śródlądowej w regionie wodnym Warty w kontekście aspektów środowiskowych na wodzie i lądzie.

 

Kolejna cześć posiedzenia poświęcona była zaprezentowaniu wstępnych wyników II tury konsultacji społecznych dotyczących "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy".

 

Po przeprowadzonej dyskusji przyjęto w drodze głosowania Opinię nr 1/2008 w sprawie zaopiniowania "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy".

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia przedstawia protokół z V posiedzenia Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. (plik PDF)


IV posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

 

Dnia 10.03.2008 roku odbyło się IV posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

 

Posiedzenie poświęcone było przedstawieniu aktualnego stanu wdrażania RDW a w szczególności podsumowaniu I tury konsultacji społecznych "Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji". Przedstawiono i poddano pod dyskusję drugi dokument, podlegający zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo wodne obligatoryjnym konsultacjom ze społeczeństwem - "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy".

 

Podczas posiedzenia wygłoszony został referat p. K. Piechowiaka (z-ca dyrektora RZGW w Poznaniu) pt. "Aktualny stan wdrażania Dyrektywy 2000/60/WE" oraz p. M. Misiewicza (RZGW w Poznaniu) pt. " Konsultacje społeczne Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy z uwzględnieniem analizy I tury konsultacji Harmonogramu i programu prac...".

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia przedstawia protokół z IV posiedzenia Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. (plik PDF)


III posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

 

Dnia 26.04.2007 r. odbyło się III posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu. Posiedzenie poświęcone było przedstawieniu projektu dokumentu pt. "Charakterystyka regionu wodnego Warty i identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej".

 

Wygłoszony został referat p. K. Piechowiaka (z-ca dyrektora RZGW w Poznaniu) nt. "Miejsca identyfikacji głównych problemów gospodarki wodnej w procesie planowania w gospodarowaniu wodami". Następnie p. J. Nagrabska (RZGW w Poznaniu) rozpoczęła merytoryczne przedstawianie projektu dokumentu w następujących referatach:

 
  • "Charakterystyka regionu wodnego Warty",
  • "Identyfikacja presji - określenie zagrożeń",
  • "Ocena wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan zlewni bilansowych regionu wodnego Warty",
  • "Sformułowanie głównych problemów gospodarki wodnej dla obszaru regionu wodnego Warty".
 

Kolejna część posiedzenia miała charakter organizacyjny. Po przeprowadzonej dyskusji przyjęto w drodze głosowania Opinię nr 3/2007 w sprawie zaopiniowania projektu "Charakterystyki regionu wodnego Warty i identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej".

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia przedstawia protokół z III posiedzenia Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. (plik PDF)


II posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

 

Dnia 22.01.2007 r. odbyło się II posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu. Posiedzenie poświęcone było przedstawieniu zagadnień związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE ze szczególnym uwzględnieniem poddania pod konsultacje pierwszego dokumentu jakim jest "Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji".

 

Wygłoszony został referat p. K. Piechowiaka (z-ca dyrektora RZGW w Poznaniu) nt. "Warunków wdrożenia Dyrektywy 2000/60/WE w Polsce". Następnie p. M. Misiewicz (RZGW w Poznaniu) przedstawił pierwszy dokument poddawany obligatoryjnie pod proces konsultacji ze społeczeństwem - "Harmonogram i program prac..." oraz p. N. Sikorska (RZGW w Poznaniu) zaprezentowała interaktywne forum internetowe, utworzone na stronie RZGW w Poznaniu, będące jednym z podstawowych narzędzi procesu konsultacji społecznych.

 

Kolejna część posiedzenia miała charakter organizacyjny. Przyjęte zostały:

 
  • Uchwała nr 1/2007 w sprawie wyboru reprezentanta Komisji do udziału w posiedzeniach Krajowego Forum Wodnego Obszarów Dorzecza Odry i Wisły,
  • Opinia nr 1/2007 w sprawie zaopiniowania "Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacj",
  • Opinia nr 2/2007 w sprawie organizacji procesu konsultacji społecznych dot. planowania w gospodarowaniu wodami.
 

Szczegółowy przebieg posiedzenia przedstawia protokół z II posiedzenia Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. (plik PDF)


I posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa

 

Dnia 28.09.2006 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Komisji oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

 

Posiedzenie poświęcone było przedstawieniu zagadnień związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce oraz udziałem społeczeństwa w tym procesie. Wygłoszone zostały referaty p. J. Wiśniewskiego (z-ca dyrektora RZGW w Poznaniu): "Ramowa Dyrektywa Wodna - cele i warunki wdrożenia w Polsce", p. M. Misiewicza (RZGW Poznań): "Udział Społeczeństwa w gospodarowaniu wodami - w kontekście wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce" oraz "Stała Komisja ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty - organizacja prac".

 

Kolejna część posiedzenia miała charakter organizacyjny. Przyjęta została uchwała w sprawie wyboru Prezydium Komisji oraz opinia w sprawie regulaminu organizacyjnego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia przedstawia protokół z I posiedzenia Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. (plik PDF)