banerpopr

XI posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

Dnia 9 września 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Rady, członkowie Komisji, z-ca Prezesa KZGW oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Posiedzenie poświęcone było podsumowaniu kadencji Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty w latach 2007-2011 i  Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa w latach 2006-2011 oraz  podziękowaniu członkom Rady i Komisji za współpracę. Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia protokół z dnia 9 września 2011 r. (pdf)

 

X posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

Dnia 12 maja 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Rady, członkowie Komisji, z-ca Prezesa KZGW oraz pracownicy merytoryczni RZGW
w Poznaniu.

W pierwszej części spotkania p. J. Wiśniewski (z-ca prezesa KZGW) wygłosił prezentację pt. "Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w Polsce" oraz "Nowelizacja ustawy Prawo wodne - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy  - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw".

Po przerwie wygłoszono prezentacje pt. "Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry - zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 22.02.2011 r." oraz "Stopień uwzględnienia uwag dla obszaru dorzecza Odry wnoszonych Uchwałą nr 1/II/2009 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Opinią nr 1/2009 Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa". W dalszej części spotkania, po przeprowadzonej dyskusji członkowie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty przyjęli podczas posiedzenia Uchwałę nr 1/II/2011 w sprawie opinii do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Szczegółowy przebieg wspólnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przedstawia protokół z dnia 12 maja 2011 r.

 

IX posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

Dnia 7 grudnia 2010 r. odbyło się IX posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Rady, z-ca Prezesa KZGW oraz pracownicy RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części spotkania p. J. Wiśniewski (z-ca prezesa KZGW) wygłosił prezentację nt. Wdrażania Dyrektywy Powodziowej w Polsce. Następnie dyrektor RZGW w Poznaniu przedstawił wnioski o odwołanie p. K. Piechowiaka, p. J. Nowaka oraz p. A. Łyczywka ze stanowiska z-cy dyrektora RZGW w Poznaniu. Rada po przeprowadzonej dyskusji przyjęła:

-Uchwałę Nr 5/II/2010 w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie p. Krystiana Piechowiaka ze stanowiska z-cy dyrektora RZGW w Poznaniu,

-Uchwałę Nr 9/II/2010 w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie p. Józefa Nowaka ze stanowiska z-cy dyrektora RZGW w Poznaniu ds. Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty,

-Uchwałę Nr 10/II/2010 w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie p. Andrzeja Łyczywka ze stanowiska z-cy dyrektora RZGW w Poznaniu ds. Zarządu Zlewni Noteci.

Następnie dyrektor RZGW w Poznaniu przedstawił kandydaturę p. Grażyny Husak na stanowisko z-cy dyrektora w Poznaniu, w wyniku czego przeprowadzono głosowanie i przyjęto Uchwałę nr 6/II/2010 w tej sprawie.

W kolejnej części posiedzenia Rada przyjęła Uchwałę Nr 7/II/2010 w sprawie zmiany składu imiennego Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego oraz Uchwałę nr 8/II/2010 zatwierdzającą Opinię nr 1/KA/2010 Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego w sprawie działań prowadzonych przez Polskę w roku 2010 w związku z oczekiwanym przez Komisję Europejską powiększeniem OSN.

Na posiedzeniu przedstawiono także informację nt. dyskusji prowadzonej pomiędzy Komisją Europejską a Polską w zakresie powiększania OSN oraz na temat dokumentów Komisji Europejskiej w odniesieniu do zależności pomiędzy Wspólną Polityką Rolną i Ramową Dyrektywą Wodną.

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawia protokół z IX posiedzenia - protokół z dnia 7 grudnia 2010 (pdf)

 

VIII posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty
Dnia 26 maja 2010 r. odbyło się VIII posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty (RGW RWW). Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz pracownicy RZGW w Poznaniu.
W pierwszej części spotkania przyjęto Uchwałę nr 1/II/2010 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy RGW RWW oraz Uchwałę nr 2/II/2010 w sprawie zmiany składu imiennego wyżej wymienionej Komisji. Następnie przedstawiono pismo Prezesa KZGW w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie p. W. Kamińskiego ze stanowiska z-cy dyrektora RZGW w Poznaniu oraz przyjęto Uchwałę nr 3/II/2010 w tej sprawie.
Po przerwie przedstawiono informację o skali i skutkach przyduchy w regionie wodnym Warty. W następnej kolejności przedstawiciel RZGW w Poznaniu wygłosił prezentację nt. rybackiego korzystania z publicznych, śródlądowych wód powierzchniowych płynących w regionie wodnym Warty. Po dyskusji członkowie RGW RWW przyjęli Uchwałę nr 4/II/2010 w sprawie stanowiska Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącego obniżenia czynszu dzierżawnego i opłat za rybackie użytkowanie wód w latach 2010-2011.
Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawia protokół z VIII posiedzenia - protokół z dnia 26 maja 2010. (plik PDF)
 
VII posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

Dnia 12 października 2009 r. odbyło się VII posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz pracownicy RZGW w Poznaniu.

W pierwszej części spotkania wręczono akt powołania i powitano p. J. Marchewkę - nowego członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Przedstawiono nowych kandydatów do Udziału w pracach Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego oraz przeprowadzono głosowanie i przyjęto Uchwałę nr 3/II/2009 w tej sprawie.

Przedstawiono również dokument Komisji Europejskiej zawierający ocenę nowych polskich programów działań i dalszą analizę OSN oraz Opinię dotycząca tego dokumentu, przyjętą na II posiedzeniu Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego

W odniesieniu do przedmiotowej opinii przyjęto Uchwałę nr 4/II/2009.

Podczas drugiej części spotkania przedstawiono cztery wnioski Polskiego Klubu Ekologicznego z dnia 1 czerwca 2009 r., stanowiące załącznik do protokołu z posiedzenia. Następnie zaprezentowano opinię prawną RZGW w Poznaniu do przedmiotowych wniosków oraz po przeprowadzonej dyskusji przyjęto w drodze głosowania Uchwałę nr 5/II/2009, Uchwałę nr 6/II/2009, Uchwałę nr 7/II/2009 oraz Uchwałę nr 8/II/2009 w sprawie w/w wniosków.

W końcowej części spotkania zaprezentowano podsumowanie III tury konsultacji społecznych dot. projektu planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry.

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawia protokół z VII posiedzenia - protokół z dnia 12 października 2009 r. (plik PDF)


VI posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

Dnia 3 czerwca 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Podczas pierwszej części spotkania podsumowano wstępne wyniki III tury konsultacji społecznych projektu planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry oraz przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 1/II/2009 Rady w sprawie zaopiniowania projektu Planu.

Druga część spotkania poświęcona była uzasadnieniu powołania przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego oraz przeprowadzeniu głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 2/II/2009 w sprawie powołania, zatwierdzenia składu oraz w sprawie ustanowienia regulaminu organizacyjnego w/w Komisji.

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawia protokół z VI posiedzenia - protokół z dnia 3 czerwca 2009 r. (plik PDF)


V posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

Dnia 5 marca 2009 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Wzięli w nim udział członkowie Rady, Komisji oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Podczas pierwszej części spotkania podsumowano wyniki II tury konsultacji społecznych "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy" oraz przestawiono kolejny dokument poddawany konsultacjom czyli projekt planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry.

Druga część spotkania poświęcona była uszczegółowieniu projektu planu gospodarowania wodami o dokumentację o których mowa w art. 113 ust. 3 i wykazy, o których mowa w art. 113 ust. 4 Prawa Wodnego.

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawiaprotokół z V posiedzenia - protokół z dnia 5 marca 2009 r. (plik PDF)


IV posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

Dnia 12 czerwca 2008 roku odbyło się IV posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty II kadencji. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Podczas pierwszej części posiedzenia podsumowano wstępne wyniki II tury konsultacji społecznych oraz przedstawiono informacje nt. II Krajowego Forum Wodnego. Następnie przeprowadzono głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy".

Druga część posiedzenia poświęcona była problematyce wyznaczenia sztucznych i silnie zmienionych części wód powierzchniowych w regionie wodnym Warty.

Rada w trakcie posiedzenia przyjęła, w drodze głosowania, uchwałę Nr 7/II/2008 w sprawie zaopiniowania "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy".

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawia protokół z IV posiedzenia - protokół z dnia 12 czerwca. (plik PDF)


III posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

Dnia 13 marca 2008 roku odbyło się III posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty II kadencji. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Posiedzenie poświęcone było w pierwszej części problematyce obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych na terenie regionu wodnego Warty oraz zaopiniowaniu zgodnie z art. 100 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na tych obszarach. Następnie przedstawiono zgodnie z pismem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nr KZGW-DPZW-075/16/103/2008/AR, z dnia 1 lutego 2008 r. opracowaną na wniosek Komisji Europejskiej, przez Uniwersytet Wageningen Nauki Przyrodnicze, "Ocenę wyznaczonych w Polsce stref wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu".

Podczas drugiej części posiedzenia podsumowano wyniki konsultacji "Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji" oraz przedstawiono pod zaopiniowanie Radzie drugi dokument poddawany, zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt. 2 ustawy Prawo wodne, pod obligatoryjne konsultacje ze społeczeństwem - "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy".

Rada w trakcie posiedzenia przyjęła w drodze głosowania następujące uchwały:

  • Nr 5/II/2008 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zaopiniowania programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
  • Nr 6/II/2008 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zaopiniowania opracowania Uniwersytetu i Ośrodka Badawczego Wageningen "Oceny wyznaczonych w Polsce stref wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu".

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawia protokół z III posiedzenia - protokół z dnia 13 marca 2008r. (plik PDF)


II posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

Dnia 19 lutego 2008 r. odbyło się II posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty II kadencji. Wzięli w nim udział członkowie Rady, zaproszeni goście oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Posiedzenie poświęcone było problematyce funkcjonowania Zarządów Zlewni: Górnej Warty, Środkowej i Dolnej Warty, Noteci oraz zaopiniowaniu kandydatur panów A. Łyczywka, J. Nowaka oraz G. Szewczyka na stanowiska zastępcy dyrektora RZGW w Poznaniu - zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019, z późn. zm.).

Następnie przeprowadzone zostało głosowanie nad uchwałą w sprawie rozszerzenie składu Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej o przedstawiciela Związku Polskich Armatorów Śródlądowych - pana Czesława Szarka.

Podczas posiedzenia pan A. Michalski (KWB "Konin" w Kleczewie) - członek Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, przybliżył temat wpływu odkrywek węgla brunatnego na stan zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.

Rada w trakcie posiedzenia przyjęła w drodze głosowania następujące uchwały:

  • w sprawie zaopiniowania kandydatury pana Andrzeja Łyczywka na stanowisko zastępcy dyrektora w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu (nr 1/II/2008),
  • w sprawie zaopiniowania kandydatury pana Józefa Nowaka na stanowisko zastępcy dyrektora w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu (nr 2/II/2008),
  • w sprawie zaopiniowania kandydatury pana Grzegorza Szewczyka na stanowisko zastępcy dyrektora w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu (nr 3/II/2008),
  • w sprawie zmiany składu imiennego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty (nr 4/II/2008).

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawia protokół z II posiedzenia - protokół z dnia 19 lutego 2008r. (plik PDF)


I posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

Dnia 23 października 2007 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty II kadencji przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pierwsze posiedzenie miało charakter organizacyjny. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wraz z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wręczyli akty powołania członkom Rady. Dokonano wyboru Prezydium Rady, przyjęty został regulamin organizacyjny Rady, powołano Zespół ds. Gospodarki Odpadami oraz przedłużony został mandat funkcjonowania Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa, powołanej przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

Szczegółowy przebieg inauguracyjnego posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty II kadencji przedstawia protokół z dnia 23 października 2007r. (plik PDF)