banerpopr

X posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

X posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty odbyło się w dniu 27 czerwca 2007 roku. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Posiedzenie poświęcone było podsumowaniu I kadencji Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz podziękowaniu członkom Rady za czteroletnia współpracę. Podczas posiedzenia przedstawiona została Uchwała nr 2/P/2007 w sprawie zaopiniowania projektu "Charakterystyki regionu wodnego Warty i identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej" oraz uchwała nr 2/P/2007 w sprawie przedłużenia mandatu Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa powołanej przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

Szczegółowy przebieg posiedzenia przedstawia protokół z X posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. (plik PDF)


IX posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

IX posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty odbyło się w dniu 4 czerwca 2007r. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Posiedzenie poświęcone było przedstawieniu projektu drugiego dokumentu poddawanego konsultacjom społecznym, jakim jest "Charakterystyka regionu wodnego Warty i identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej". Referaty wygłosili p. K. Piechowiak (z-ca dyrektora RZGW w Poznaniu) oraz p. J. Nagrabska (RZGW w Poznaniu).

Na posiedzeniu przedstawiona została opinia nr 3/2007 Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa w sprawie zaopiniowania "Charakterystyki regionu wodnego Warty i identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej".

Szczegółowy przebieg posiedzenia przedstawia protokół z IX posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. (plik PDF)


VIII posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

VIII posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty odbyło się w dniu 28 lutego 2007 r. Wzięli w nim udział członkowie Rady oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Posiedzenie poświęcone było przedstawieniu pierwszego dokumentu poddawanego obligatoryjnie pod proces konsultacji ze społeczeństwem jakim jest "Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji".

Przedmiotowy dokument przedstawił p. M. Misiewicz (RZGW w Poznaniu). Następnie p. N. Sikorska (RZGW w Poznaniu) zaprezentowała interaktywne forum internetowe, utworzone na stronie RZGW w Poznaniu, będące jednym z podstawowych narzędzi procesu konsultacji społecznych. Kolejna część posiedzenia miała charakter organizacyjny. Przyjęte zostały:

 • Uchwała nr 1/2007 w sprawie zaopiniowania "Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji" (po zapoznaniu się z Opinią nr 1/2007 Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przyjętej w dniu 22 stycznia 2007 r.),
 • Uchwała nr 2/2007 w sprawie wyboru reprezentanta Rady do udziału w posiedzeniach Krajowego Forum Wodnego Obszarów Dorzecza Odry i Wisły.

Następnie wygłoszone zostały referaty:

 • p. P. Ilnickiego (Akademia Rolnicza w Poznaniu) nt. "Ekosystemów lądowych pozostających w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi",
 • p. W. Kamińskiego (z-ca dyrektora RZGW w Poznaniu) nt. "Przedsięwzięć planowanych przez RZGW w Poznaniu współfinansowanych przez Unię Europejską",
 • p. J. Wiśniewskiego (z-ca dyrektora RZGW w Poznaniu) nt. "Problemów gospodarki wodnej Wielkopolski wynikających z małych zasobów wodnych".

Szczegółowy przebieg posiedzenia przedstawia protokół z VIII posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. (plik PDF)


VII posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

VII posiedzenie Rady Gospodarki Regionu Wodnego Warty (RGW RWW) odbyło się w dniu 26 października 2006 r. Wzięli w nim udział członkowie Rady, członkowie Prezydium Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa oraz pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Posiedzenie poświęcone było: problematyce związanej z organizacją prac Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy RGW RWW oraz zaopiniowaniu, w związku z pismem Pana Mariusza Gajdy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kandydatury Pana Witolda Kamińskiego, pracownika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na stanowisko zastępcy dyrektora w Regionalnym Zarządzie - zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019, z późn. zm.). Przedstawione zostały również planowane zmiany organizacyjne w gospodarce wodnej.

Rada w trakcie posiedzenia przyjęła w drodze głosowania następujące uchwały:

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawia protokół z VII posiedzenia. (plik PDF)


VI posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

VI posiedzenie Rady Gospodarki Regionu Wodnego Warty (RGW RWW) odbyło się w dniu 21 czerwca 2006 r. Wzięli w nim udział członkowie Rady, goście zaproszeni przez Dyrektora RZGW w Poznaniu i pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Posiedzenie poświęcone było proponowanym zmianom w regulaminie organizacyjnym RGW RWW odnoszącym się do trybu podejmowania uchwał oraz zaopiniowaniu na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z pismem Pana Andrzeja Szwedy - Lewandowskiego, Podsekretarza Stanu Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Środowiska, kandydatury Pana Janusza Wiśniewskiego, pracownika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na stanowisko zastępcy dyrektora w Regionalnym Zarządzie.

Rada w trakcie posiedzenia przyjęła w drodze głosowania uchwałę (nr 5/2006) w sprawie pozytywnego zaopiniowania w/w kandydatury oraz wystosowała stosowne pismo do Pana Mariusza Gajdy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. (plik PDF)
Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawia protokół z VI posiedzenia. (plik PDF)


V posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

V posiedzenie Rady Gospodarki Regionu Wodnego Warty (RGW RWW) odbyło się w dniu 27 kwietnia 2006 r. Wzięli w nim udział członkowie Rady, goście zaproszeni przez Dyrektora RZGW w Poznaniu i pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Posiedzenie poświęcone było przede wszystkim kontynuacji spraw związanych z organizacją procesu udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) na obszarze Regionu Wodnego Warty oraz przedstawieniu warunków i generalnych założeń implementacji tego aktu prawnego w Polsce.

Przedstawiono zgodnie z ustaleniami podjętymi na IV posiedzeniu RGW RWW, kandydatury pięciu przedstawicieli Rady, którzy zgłosili deklarację chęci uczestniczenia w pracach Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa - powołanej zgodnie z założeniami "Programu udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszaru Regionu Wodnego Warty na rok 2006" (z uwzględnieniem perspektywy lat 2007-2009).

Rada w trakcie posiedzenia przyjęła w drodze głosowania uchwałę (nr 4/2006) w sprawie powołania Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa oraz w sprawie zatwierdzenia ostatecznego 20 osobowego składu imiennego przedmiotowej Komisji. Następnie przyjęto uchwałę (nr 3/2006) w sprawie zasad działania Zespołu ds. gospodarki odpadami Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

Wygłoszone zostały również referaty p. K. Piechowiaka (z-ca dyrektora RZGW w Poznaniu) oraz p. J. Wiśniewskiego (RZGW w Poznaniu) nt. generalnych warunków wdrożenia RDW w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem "planowania" będącego podstawowym narzędziem implementacji tego aktu prawnego.

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawia protokół z V posiedzenia. (plik PDF)


IV posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

IV posiedzenie Rady Gospodarki Regionu Wodnego Warty (RGW RWW) odbyło się w dniu 17 marca 2006 r. Wzięli w nim udział członkowie Rady, goście zaproszeni przez dyrektora RZGW w Poznaniu i pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Posiedzenie poświęcone było przede wszystkim organizacją procesu udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce.

Przedstawiony został " Program udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do obszaru Regionu Wodnego Warty na rok 2006" " (z uwzględnieniem perspektywy lat 2007-2009 ze wskazaniem znaczącej roli RGW RWW i mającej przy niej powstać Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa. Rada w trakcie posiedzenia wybrała 15 instytucji, które oddelegują do prac Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa swoich kandydatów. Wygłoszony został również referat p. J. Wiśniewskiego (RZGW w Poznaniu) " Ramowa Dyrektywa Wodna - cele i warunki wdrożenia w Polsce" .

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawia protokół z IV posiedzenia. (plik PDF)


III posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

III posiedzenie Rady Gospodarki Regionu Wodnego Warty odbyło się w dniu 6 października 2004 r. Wzięli w nim udział członkowie Rady, goście zaproszeni przez dyrektora RZGW w Poznaniu i pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu.

Podczas spotkania zaopiniowano pozytywnie następujące Plany Gospodarki Odpadami dla:

 • powiatu tureckiego
 • powiatu gostyńskiego
 • miasta i gminy Koziegłowy
 • powiatu zduńskowolskiego
 • powiatu międzychodzkiego
 • miasta Częstochowy
 • miasta Konina
 • gminy Swarzędz

Wygłoszony został referat p. J. Wiśniewskiego - dyrektora RZGW w Poznaniu "Sytuacja finansowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu"

Poruszono także kwestię obowiązku opiniowania przez Radę gminnych, powiatowych i wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami (art. 100 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) - w celu usprawnienia opiniowania tych dokumentów kompetencje Rady w tym zakresie przekazano zespołowi ds. gospodarki odpadami, przyjmując stosowna uchwałę Rady.

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawia protokół z III posiedzenia. (plik PDF)


II posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

II posiedzenie Rady Gospodarki Regionu Wodnego Warty odbyło się w dniu 18 czerwca 2004 r. Wzięli w nim udział członkowie Rady, goście zaproszeni przez dyrektora RZGW w Poznaniu i pracownicy merytoryczni RZGW w Poznaniu. Podczas spotkania zatwierdzony został regulamin organizacyjny.

Powołano 4 samodzielne zespoły Rady:

 • zespół ds. planowania w gospodarce wodnej,
 • zespół ds. ochrony wód, różnorodności biologicznej ekosystemów od wody zależnych, oraz przeciwdziałania degradacji środowiska,
 • zespół ds. ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania skutkom suszy,
 • zespół ds. gospodarki odpadami.

Wygłoszone zostały referaty p. M. S. Ostojskiego - dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska "Strategia gospodarki wodnej w Polsce", p. J. Wiśniewskiego - dyrektora RZGW w Poznaniu "Analiza stanu ochrony przed powodzią w regionie wodnym" i p.W. Kamińskiego z RZGW Poznań nt. "Programu Natura 2000".

Omówiono także obowiązek opiniowania przez Radę gminnych, powiatowych i wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami (art. 100 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady przedstawia protokół z II posiedzenia. (plik PDF)


I posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

Dnia 14 października 2003 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty przy dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rada składająca się z grona 30 osób - specjalistów różnych dziedzin związanych z gospodarką wodną, powołana przez Ministra Środowiska w dniu 16 czerwca 2003 r. na wniosek dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczęła swą działalność.

Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny - wręczono nominacje Ministra, wybrano Prezydium Rady, które reprezentuje Radę na zewnątrz, omówiono zadania Rady wynikające z ustawy Prawo wodne. Podczas kolejnych posiedzeń Rada jako organ opiniodawczo-doradczy dyrektora RZGW będzie zajmować się ważkimi problemami z zakresu gospodarki wodnej regionu wodnego Warty.

Szczegółowy przebieg posiedzenia Rady Gospodarki Wodnej przestawia protokół nr 1/2003 z dnia 19 października 2003 r. (plik PDF)