banerpopr

Koszt: 2 430 321,81 zł, z czego wkład Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniósł 1 429 600 zł, a pozostałą część kwoty pokryło Miasto Kalisz.

 

Zadanie polegało na przywróceniu pierwotnych parametrów przekroju poprzecznego rzeki Prosny poprzez usunięcie wypłycenia jej dna na odcinku od mostu teatralnego (km 65+500) do mostu kolejowego w Piwonicach (km 68+900) wraz z odmuleniem wlotowego odcinka do Kanału Rypinkowskiego. Realizacja zadania miała na celu usprawnienie odpływu wód wezbrań powodziowych, zapobiegając w ten sposób niebezpieczeństwu podtopienia prawobrzeżnego terenu dzielnicy Rajsków i Zawodzie w Kaliszu. Ponadto przeprowadzone prace zapobiegają porastaniu dna koryta rzeki.