banerpopr

Koszt: 1 053 806,44 zł

 

Przedmiotowe zadanie dotyczyło robót o charakterze remontowo – odtworzeniowym na odcinku kanału żeglugowego i stopnia piętrzącego w Łabiszynie. W ramach zadania wykonano umocnienia brzegowe: wyprofilowano skarpy, zasypy ziemne, wbito palisady, ułożono geowłókninę, wykonano zasypy z tłucznia kamiennego, oczepu betonowego zbrojonego, płyty betonowej na skarpie. Wykonano remont i uporządkowano infrastrukturę brzegową w obrębie śluzy. Realizacja powyższych prac pozwoliła zabezpieczyć brzegi przed dalszą degradacją, udrożnić koryto cieku i uporządkować infrastrukturę wodną w rejonie miasta Łabiszyn. Wpłynęła także na zabezpieczenie terenów przywodnych miasta przed podtopieniami.