banerpopr

Obwody rybackie

 

ROZPORZĄDZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie:
pobierz plik w formacie PDF
Załącznik - opis obwodów rybackich:
pobierz plik w formacie PDF


   

 

ROZPORZĄDZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 15 czerwca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie:
pobierz plik w formacie PDF
Załącznik - opis obwodów rybackich:
pobierz plik w formacie PDF


   

ROZPORZĄDZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie:
pobierz plik w formacie PDF
Załącznik - opis obwodów rybackich:
pobierz plik w formacie PDF


 

ROZPORZĄDZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
 

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz.1268 i z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz.1189, Nr 115 poz. 1229) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustanawia się obwody rybackie w regionie wodnym Warty oraz określa ich nazwę, numer i granice.
2. Wykaz obwodów rybackich, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2.

Granicę obwodu rybackiego:

 

1. w ujściu cieku wymienionego w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowi linia prosta przechodząca przez:
o punkty położone na zbiegu linii prawego brzegu wymienionego cieku z linią lewego brzegu cieku, do którego wymieniony ciek uchodzi oraz linii lewego brzegu wymienionego cieku z linią lewego brzegu cieku, do którego wymieniony ciek uchodzi - w przypadku cieku będącego lewobrzeżnym dopływem albo
o punkty położone na zbiegu linii lewego brzegu wymienionego cieku z linią prawego brzegu cieku, do którego wymieniony ciek uchodzi oraz linii prawego brzegu wymienionego cieku z linią prawego brzegu cieku, do którego wymieniony ciek uchodzi - w przypadku cieku będącego prawobrzeżnym dopływem;
2. w miejscu wpływu do jeziora cieku wymienionego w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowi linia prosta przechodząca przez punkty położone na zbiegu linii lewego brzegu wymienionego cieku z linią brzegu jeziora, do którego wymieniony cieku wpływa oraz linii prawego brzegu wymienionego cieku z linią brzegu jeziora, do którego wymieniony ciek wpływa;
3.  w miejscu wypływu z jeziora cieku wymienionego w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowi linia prosta przechodząca przez punkty położone na zbiegu linii brzegu jeziora, z którego wymieniony ciek wypływa, z linią lewego brzegu wymienionego cieku oraz linii brzegu jeziora, z którego wymieniony ciek wypływa, z linią prawego brzegu wymienionego cieku.

 

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

 

dyrektor RZGW w Poznaniu
Janusz Wiśniewski

 

Pliki do pobrania

Rozporządzenie wraz z załącznikiem:
pobierz plik w formacie PDF

 

Rybackie korzystanie z powierzchniowych wód śródlądowych reguluje ustawa Prawo wodne oraz ustawa o rybactwie śródlądowym. Ustawa Prawo wodne określa zakres obowiązków Wód Polskich w zakresie pobierania pożytków z wód powierzchniowych oraz zasady przekazywania tych uprawnień (art. 263).

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)

Treść ustawy

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 27, poz. 181)

Treść rozporządzenia

 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1476)

Treść ustawy

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 177)

Treść rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 326)

Treść rozporządzenia

Załącznik nr 1 - wzór protokołu zarybień

Załącznik nr 2 - wzór protokołu połowu ryb i raków

Załącznik nr 3 - wzór księgi gospodarczej

Załącznik nr 4 - wzór zestawienia rocznego

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2003)

Treść rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1355)

Treść rozporządzenia