banerpopr

Redakcja czasopisma Gospodarka Wodna przy współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej zorganizowała konferencję z okazji 25-lecia zlewniowego zarządzania gospodarką wodną w Polsce.

W dniach od 12 do 14 października 2016 r. w Uniejowie odbyła się IV konferencja naukowo-techniczna „Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych", połączona z obchodami jubileuszu 30-lecia eksploatacji zbiornika Jeziorsko.

Z uwagi na zmianę siedziby, zmianie uległy numery telefonów do pracowników Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi. Nowe numery telefonów znajdują się w zakładce Kontakt.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął piątą aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Najnowsza aktualizacja, nad którą prace ruszyły 1 września 2016 roku, jest ostatnią szansą na zgłoszenie aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej przez samorządy.

Z uwagi na zmianę adresu siedziby RZGW w Poznaniu, zmianie uległa treść ogłoszeń dotyczących konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce: Obwody rybackie - Konkursy ofert - Ogłoszenia o konkursach ofert.

Z dniem 16 września 2016 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmieniają adresy siedzib z dotychczasowych na:

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

 

Adresy e-mail, numery NIP, REGON, konta bankowe pozostają bez zmian. Prosimy o aktualizację danych w swoich bazach informacyjnych oraz o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.

18 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na rewitalizację ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w Poznaniu, która planowana jest przez RZGW w Poznaniu oraz UM Poznania. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdalena Żmuda, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że na podstawie art. 88 s. ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w dniu 12.08.2016 r. przystąpił do 6-miesięcznych konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu praz związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce: Obwody rybackie - Konkursy ofert - Ogłoszenia o konkursach ofert.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu promującym troskę o jakość i dostęp do zasobów wody. W ramach działań edukacyjnych grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii, ambasada Węgier w Hanoi zainicjowała projekt promujący wodę, jako cenny zasób środowiskowy oraz przypominający o konsekwencjach, jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne.