banerpopr

Informujemy, że Dyrektor RZGW w Poznaniu, realizując upoważnienie wynikające z art. 47 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w dniu 28 lutego 2017 r. wydał rozporządzenie w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdalena Żmuda podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – budynki na terenie zaplecza Zbiornika Wodnego Jeziorsko” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

6 lutego 2017 r. w Dębówku Nowym odbyło się spotkanie w sprawie wylewania rzeki Noteć. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, posłowie, samorządowcy oraz przedstawiciele samorządu rolniczego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Anita Hermit, Zastępca Kierownika Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy.

Informujemy, iż Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje społeczne dokumentu związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, który służy sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

29 listopada odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupił sprzęt do Nadzorów Wodnych, który usprawni ich codzienną pracę.

23 listopada odbyło się zarybianie Warty dziewięcioma gatunkami ryb karpiowatych, reofilnych i drapieżnych. Jest to pierwszy krok w odbudowie wodnego ekosystemu, naruszonego podczas zatrucia, które miało miejsce ponad rok temu.

Uprzejmie informujemy, że zakończył się czteroletni okres realizacji Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w granicach województwa wielkopolskiego.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekt rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.