banerpopr

29 listopada odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.


W pierwszej części spotkania Kierownik Wydziału planowania w gospodarowaniu wodami Krystian Piechowiak przedstawił projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez członków Rady.

 

Następnie Dyrektor RZGW w Poznaniu Magdalena Żmuda przedstawiła założenia projektu ustawy Prawo wodne, z uwzględnieniem nowych kompetencji i obowiązków jednostek organizacyjnych, które będą wchodziły w skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Mówiła także o zmianach, które dotyczą funkcjonowania rad gospodarki wodnej działających jako organy opiniodawczo-doradcze dyrektorów regionalnych zarządów. Ich miejsce mają zająć Komitety konsultacyjne, w których skład wejdą przedstawiciele: wojewodów, marszałków, strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

 

W ostatniej części posiedzenia Kierownik Wydziału ds. konsultacji społecznych Michał Misiewicz omówił stan zaawansowania prac nad wybranymi dokumentami planistycznymi takimi jak: aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz Plan utrzymania wód w regionie wodnym Warty.