banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 114b ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia o sporządzeniu projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie Planu utrzymania wód dla regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od 01.10.2015 r. do dnia 21.10.2015 r.

 

Ponadto zapraszamy o wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej projektów ww. dokumentów, która odbędzie się w dniu 19.10.2015 r. w godzinach od 10.30 do 14.30 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. W związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Harmonogram konferencji

 

Więcej informacji.