banerpopr

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Wastewater” i była okazją do debaty na temat niewłaściwego gospodarowania zasobami wodnymi, a także konieczności zmniejszania zużycia wody i ponownego jej wykorzystania.

 

Z okazji Światowego Dnia Wody w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja, połączona z obchodami Roku Rzeki Wisły, na której RZGW w Poznaniu reprezentowała Dyrektor Magdalena Żmuda. Równolegle w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie ministrów ds. gospodarki wodnej państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii. Ministrowie wydali wspólne oświadczenie dotyczące przyszłych prac nad wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, w którym podkreślili że podstawą właściwego i zrównoważonego gospodarowania wodami jest zarządzanie zlewniowe. Zwrócili także uwagę, iż zasoby wody w Europie są poddawane presji powodowanej przez wiele czynników m.in. zmniejszanie się dostępnych zasobów wodnych oraz nasilające się ekstremalne zjawiska tj. powodzie czy susze. Z kolei konferencja z okazji Światowego Dnia Wody była okazją do zaprezentowania podjętych oraz zaplanowanych działań na rzecz ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dorzecza Wisły.


Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, pracownicy Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej po raz trzeci zorganizowali sesję naukowo-techniczną. W spotkaniu wziął udział Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Michał Sosiński, który opowiedział o działalności RZGW w Poznaniu w regionie wodnym Warty. Przybliżył zgromadzonym studentom informacje o zakresie kompetencyjnym i terytorialnym urzędu oraz opowiedział o zrealizowanych w ubiegłym roku inwestycjach.


Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyła się Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna pn. „Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody”. RZGW w Poznaniu reprezentował kierownik Centrum Operacyjnego Michał Wierzbicki, który omówił problematykę przywrócenia migracji ryb przez obiekty hydrotechniczne w kontekście zrównoważonego gospodarowania wodami. RZGW w Poznaniu przygotował także stoisko informacyjne, na którym uczestnicy konferencji mogli zasięgnąć informacji o działalności urzędu.