banerpopr

Pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu podczas cyklicznych kontroli terenowych, odnotowali że Noteć w okolicy miejscowości Łysek stopniowo ulega wyschnięciu. Obecnie suche koryto można zaobserwować na odcinku Noteci od 349+000 (m. Zamość) do km 332+000 (ujście rzeki Pichny), tzn. na odcinku około 20 kilometrów. Problemem w górnym odcinku Noteci jest również duże obniżenie się poziomu wody w jeziorach.

 

Z analiz danych meteorologicznych z wielolecia 1981-2015, wykonanych w ramach opracowania projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty wynika, że zlewnia Górnej Noteci, na terenie której zlokalizowana jest m.in. miejscowość Łysek, charakteryzuje się najniższą w regionie wodnym Warty średnią sumą opadów, a także jedną z wyższych sumą parowania. Inną ważną przyczyną niedoboru wody w tym rejonie są odwodnienia eksploatowanych w przeszłości i obecnie odkrywek węgla brunatnego należących do PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin, tj. odkrywek Lubstów i Tomisławice. Jakkolwiek eksploatacja odkrywki Lubstów jest już zakończona, to jednak wpływ na ubytek wody w korycie Noteci Wschodniej mógł mieć trwający już od kilku lat proces rekultywacji wyrobiska końcowego tej odkrywki polegający na napełnianiu go wodami pochodzącymi z przerzutu wody z rzeki Noteć w km 336+700. Natomiast eksploatacja odkrywki Tomisławice ma charakter rozwojowy i perspektywiczny (zakończenie wydobycia nastąpi około 2030 roku).

 

Mając na uwadze występowanie długotrwałego niedoboru wody w korycie Noteci Wschodniej, Dyrektor RZGW w Poznaniu Magdalena Żmuda zorganizowała w grudniu 2016 r. spotkanie w siedzibie RZGW w Poznaniu z udziałem kopalni PAK KWB Konin SA przy współudziale Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na którym podjęto rozważania na temat deficytu wody w Noteci Wschodniej oraz możliwych do zastosowania rozwiązań.

 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przekazali, iż Marszałek Województwa Wielkopolskiego prowadzi przegląd pozwoleń wodnoprawnych udzielonych PAK KWB S.A. w związku z eksploatacją odkrywki Tomisławice. Przegląd dotyczy ustalonych warunków szczególnego korzystania z wód w zakresie odprowadzania ścieków – wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego Odkrywki Tomisławice.

 

PAK KWB Konin S.A. poinformował, że zlecił opracowanie dokumentacji dotyczącej gospodarki wodnej na odkrywce Tomisławice. Dokumentacja ma zostać wykonana do końca marca 2017 roku i ma zawierać szczegółową analizę wpływu odkrywki Tomisławice na zasoby wodne w bezpośrednim jej sąsiedztwie ze szczególnym uwzględnieniem zasobów rzeki Noteć Wschodnia oraz możliwości ograniczenia jej wpływu w kontekście wieloletnim. Omówienie wyników tego opracowania zaplanowane zostało na koniec marca tego roku.