banerpopr

O regulacji rzeki Warty w rejonie miasta Koła oraz o projekcie Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty mówiła Dyrektor RZGW w Poznaniu Magdalena Żmuda na spotkaniu, które odbyło się 14 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kole.


W spotkaniu udział wzięli: Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek, Wicestarosta Marek Banaszewski, Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Zenon Wasiak, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk.


Magdalena Żmuda przedstawiła uczestnikom spotkania plany realizacji zadania dotyczącego regulacji rzeki Warty w rejonie miasta Koła. Dzięki przebudowie kanału nastąpi poprawa warunków przepływu wód wezbraniowych, zahamowanie postępującej erozji brzegów koryta rzeki Warty w miejscach wlotu i wylotu koryta kanału, zapewniona zostanie ciągłość zasilania wód gruntowych międzywala z podmokłymi terenami zalewowymi, co będzie sprzyjać utrzymaniu walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000. Fiszka projektowa dla tego zadania została zgłoszona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ 4. Budowa przebudowana lub remont urządzeń wodnych, przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy.


Przedstawiciele Starostwa byli również zainteresowani tematem suszy. Magdalena Żmuda przybliżyła uczestnikom spotkania założenia projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Przedstawiła sposób jego opracowania oraz omówiła katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. Wyjaśniła, iż w odróżnieniu od Planu zarządzania ryzykiem powodziowym, do Planu przeciwdziałania skutkom suszy nie zostały wpisane nazwy konkretnych inwestycji, które miałyby wpłynąć na ograniczenie skutków suszy. W planie zostały wskazane cztery główne kierunki minimalizowania skutków suszy są nimi m.in.: wspomaganie naturalnej retencji zlewni np. poprzez ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachęcanie do jej odtwarzania na terenach zurbanizowanych oraz powiększenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobów wodnych. W dokumencie znajduje się lista działań o zasięgu regionalnym dotyczących całego regionu wodnego, a także lista działań o zasięgu lokalnym, dedykowanych danej gminie, które powinny być wprowadzone w celu zminimalizowania skutków suszy.


Więcej informacji o projekcie Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, przedstawią pracownicy RZGW w Poznaniu na spotkaniu poświęconym projektowi planu, które obędzie się w Starostwie Powiatowym w Kole pod koniec kwietnia tego roku.