banerpopr

W dniach 05.10.2018 - 06.10.2018 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu udostępni do zwiedzania elektrownię wodną Jeziorsko.

W dniu 17 sierpnia br. przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu uczestniczyli w akcji zorganizowanej przez fundację Ratuj Ryby z Poznania, mającej na celu oczyszczenie z butelek rzeki Warty przy moście Rocha. Pracownicy Wód Polskich dzięki wykorzystaniu łodzi pilnowali bezpieczeństwa z wody oraz transportowali ciężkie worki z zebranymi śmieciami.

W dniu 25 lipca br., w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (PGW WP RZGW w Poznaniu), na zaproszenie Dyrektora RZGW w Poznaniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu, oraz z pracownikami PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu.

 

z dnia 15 maja 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 521)

Obwieszczenie

 

W dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. 

Więcej informacji na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

 

 

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące umożliwienia Wnioskodawcom, ubiegającym się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie UE na lata 2014-2020, uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód lub ich dobrego potencjału, również dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

W dniu 12 lipca br. Urząd Miasta Poznania zorganizował konferencję prasową dotyczącą promocji zadania „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)”.

W konferencji uczestniczyli m.in.: prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Grzegorz Kamiński oraz Grażyna Husak-Górna zastępca dyrektora ds. usług wodnych PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dniu 9 lipca 2018 r. przed Urzędem Miasta w Łodzi odbyła się konferencja prasowa dotycząca zatwierdzonej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łódź na okres 3 lat. 

 

W celu ułatwienia przygotowania informacji przez podmioty objęte kontrolą gospodarowania wodami, udostępniamy na naszej stronie wersję edytowalną wzoru formularza tj. wykazów, które otrzymały podmioty korzystające z usług wodnych wraz z zawiadomieniem o kontroli gospodarowania wodami.

Informujemy iż opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej należy przekazywać na konto bankowe PGW Wody Polskie Nr 16 1130 1017 0020 1510 6720 0153