banerpopr

Ze względu na powalone drzewa oraz aktualną sytuację hydrologiczną, będącą skutkiem ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły nad regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę na drodze wodnej Wisła - Odra na odcinku od śluzy Nakło Zachód (km 42+700 Noteci dolnej) do śluzy Józefinki (km 37+200) oraz na drodze wodnej Warta - Kanał Bydgoski od km 99+000 (m. Barcin) do km 146+600.
Ponadto, z uwagi na liczne konary występujące w korycie prosimy o zachowanie ostrożności na odcinku między śluzami Gromadno (km 53+400 Noteci dolnej) i Nakło Zachód (km 42+700 Noteci dolnej) oraz śłuzy Józefinki (km 37+200 Kanału Bydgoskiego) do śluzy Czyżkówko (km 15+970 Kanału Bydgoskiego).

 

Ze względu na powalone drzewa oraz awarię prądu na śluzach na Kanale Ślesińskim, co jest efektem intensywnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę między śluzami Morzysław i Pątnów od 12 sierpnia do odwołania.
Od 13 sierpnia została przywrócona możliwość śluzowania na śluzach Koszewo oraz Gawrony.

 

Z uwagi na bardzo intensywne zjawiska atmosferyczne, które wystąpiły nad regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia zamyka się żeglugę na drodze wodnej Wisła-Odra na odcinku od śluzy Gromadno do śluzy Czyżkówko w Bydgoszczy oraz na drodze wodnej Warta-Kanał Bydgoski na odcinku od śluzy Frydrychowo do połączenia z drogą wodną Wisła-Odra. Z uwagi na bardzo dużą liczbę drzew powalonych do koryta rzeki oraz na obiekty hydrotechniczne żegluga zostaje zamknięta od 12 sierpnia do odwołania.

 

Ze względu na powalone drzewa oraz awarię prądu na śluzach na Kanale Ślesińskim, co jest efektem intensywnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia, zamyka się żeglugę między śluzami Morzysław i Pątnów oraz między śluzami Koszewo i Gawrony. Nie ma możliwości śluzowania na tych obiektach od 12 sierpnia do odwołania. 

 

W związku z opublikowaniem Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016, poz. 1967) oraz koniecznością realizacji działań, mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód, wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK), Dyrektor RZGW w Poznaniu prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do podmiotów wskazanych w aPWŚK do realizacji przedmiotowych działań.

więcej...

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), zawiadamia się o przyjęciu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, które wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

więcej...

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

więcej...

 

Informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podjął decyzję o przedłużeniu do dnia 15 września 2017 r. konsultacji społecznych dokumentu związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, który służy sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

więcej...

 

Blisko 200 uczestników, trzy konferencje, owocne dyskusje nad projektem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, opracowywanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Konsultacje społeczne trwają do 8 września.

więcej...

 

6 czerwca odbyło się XXI posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. 13 czerwca odbyło się V posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

więcej...