banerpopr

Informujemy o nowych stawkach opłat obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

z 12 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1009)

 w sprawie wysokości stawek opłat za udzielanie zgód wodnoprawnych

obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

  • Stawka opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 88,74 zł;
  • Stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 221,34 zł;
  • Stawka opłaty za wydanie jednej decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, wynosi: iloczyn opłaty, o której mowa w pkt.2, oraz liczby wydanych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4426,80 zł;
  • Stawka opłaty za wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 885,36 zł.

 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

z 12 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1010)

w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej

obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.

 

stawka opłaty legalizacyjnej wynosi 4426,80 zł

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu informuję, że zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich zamieściło na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

  1. Ankietę sprawozdawczą z wykonania Krajowego Programy Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2018;
  2. instrukcję wypełniania ankiety.

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są również tutaj

Ankieta

Instrukcja

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2018 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji.

Wypełnioną ankietę sprawozdawczą gminy (aglomeracje) powinny przekazać w wersji papierowej oraz edytowalnej wersji elektronicznej do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 31 stycznia 2019 r.:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8

61-003 Poznań

Wersje elektroniczne należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają:

Pan Wiktor Preuss – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu tel. 61 85 67 713

Pan Grzegorz Waligóra – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej tel. 22 37 51 303

Wykaz aglomeracji będących na obszarze administrowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

 

17 grudnia 2018 r. przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Roman Strzelczyk - Zastępca Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uczestniczył w podpisaniu umowy o dofinansowanie z WRPO 2014–2020 projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych” Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja”, dot. projektu: „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)”.

 

Uprzejmie prosimy o wnoszenie opłaty za usługi wodne (opłata stała, zmienna) na indywidualne rachunki bankowe podane w przesłanych do Państwa informacjach o wysokości opłat za usługi wodne.

Wpłaty przyjmowane są przez PGW WP za pomocą Systemu Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP), który generuje dla każdej decyzji będącej podstawą do sporządzenia informacji odrębny unikatowy nr rachunku bankowego.

W przypadku wnoszenia opłat za kilka informacji na jeden z podanych w nich rachunków bankowych na Państwa kontach rozliczeniowych powstają nieścisłości. Wnoszenie opłat z wykorzystaniem systemu SIMP pozwala nam na automatyczne przyporządkowanie wpłacanych przez Państwa środków do zobowiązań wynikających z wystawionych informacji.

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu do 14 grudnia 2018 r., realizuje roboty w ramach zadania pn. Zbiornik Wodny Jeziorsko – rewitalizacja ekranu zapory czołowej zbiornika. Etap 1 – „Wymiana 12 sztuk uszkodzonych płyt na nowe w technologii na mokro oraz naprawa rysy na prawym skrzydełku wlotu do elektrowni wodnej”

Zbiornik wodny Jeziorsko zlokalizowany jest w środkowym biegu rzeki Warty, na granicy województwa wielkopolskiego i łódzkiego. Jednym z podstawowych obiektów hydrotechnicznych zbiornika wodnego  „Jeziorsko” jest zapora czołowa, która znajduje się w km 489,350 rzeki Warty.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 7 listopada br. zorganizował konferencję pt. „Planowane działania inwestycyjne w Regionie Wodnym Warty”.

W spotkaniu uczestniczył m.in. Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Wojciech Skowyrski Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w Poznaniu i Łodzi, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Zielonej Górze. Świat nauki był reprezentowany przez przedstawicieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studenci Uczelni, zapewne przyszłe kadry Wód Polskich również przybyli na Konferencję.

Inwestycje służące ochronie mieszkańców Częstochowy były tematem konferencji prasowej Wód Polskich 18 października. W spotkaniu z mediami uczestniczyli minister Marek Gróbarczyk, prezes Wód Polskich Przemysław Daca, senator Ryszard Majer oraz kandydat na prezydenta Częstochowy Artur Warzocha.

 

W przyszłym roku Wody Polskie przebudują groblę między śluzami Gawrony i Koszewo na Kanale Ślesińskim. Inwestycje wodne dla Konina i regionu były tematem wizyty ministra Marka Gróbarczyka nad Śluzą Morzysław 15 października. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wód Polskich oraz Zenon Chojnacki - kandydat na prezydenta Konina.

 „Ten obszar może stać się wielką przystanią turystyczną na szlaku ze wschodu na zachód” – powiedział minister Marek Gróbaczyk podczas konferencji prasowej. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreślił, że turystyczne uruchomienie Kanału Ślesińskiego jest istotne dla Wielkiej Pętli Wielkopolski, która „ma zostać włączona w sieć dróg śródlądowych Europy Zachodniej”. 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy przedstawicieli mediów na spotkanie prasowe na temat inwestycji przeciwpowodziowych poprawiających bezpieczeństwo miasta Częstochowy przed powodziami. Konferencja odbędzie się 18 października, w czwartek, o godzinie 11.00 w Częstochowie, w siedzibie Nadzoru Wodnego w Częstochowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Srebrna 43 a

 

W konferencji wezmą udział:

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk i Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

 


Miasto Częstochowa hydrograficznie położone jest w węźle wodnym utworzonym przez dwa podstawowe cieki wodne tj. rzekę Wartę i kanał ulgi Kucelinka oraz mniejsze rzeki takie jak Konopka i Stradomka znajdujące ujście do tych rzek na terenie miasta.

 

 

Zespół Komunikacji Społecznej

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy przedstawicieli mediów na spotkanie prasowe na temat przebudowy  grobli między śluzami Gawrony i Koszewo na Kanale Ślesińskim. Konferencja odbędzie się 15 października, w poniedziałek, o godzinie 12.00 w Koninie, przy Śluzie Morzysław, ul. Portowa 1.

 

W konferencji wezmą udział:

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk i Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

 

Kanał Ślesiński jest zlokalizowany w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim w gminach Skulsk i Konin. W jego skład wchodzą śluzy: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo oraz Jaz Gawrony. W przyszłym roku Wody Polskie wykonają przebudowę grobli między śluzami Gawrony i Koszewo. Kanał Ślesiński jest ważnym pod względem gospodarczym szlakiem żeglownym II klasy. Grobla zapewnia ochronę przyległych gruntów przed zalaniem wodami Kanału.

 

 Zespół Komunikacji Społecznej